лято 2024

0
Количка
Количката е празна.
I. ДЕФИНИЦИИ :

За целите на настоящите Общи условия долупосочените термини имат следното значение:

услуги: всички услуги, описани на уебсайт adventurenetbg.com, които се предоставят от АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД в това число но не само рафтинг, каякинг, организиране на тиймбилдинги, приключенски летни и зимни детски лагери, трекинг, планинско колоездене, конна езда и други.

платформа: уебсайтът и всички инструменти, сървъри и т.н.

уебсайт: уебсайтът adventurenetbg.com и всички елементи от неговото съдържание в това число но не само снимки, текст, видеоматериали и т.н.

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПЕРАТОРА НА УЕБ САЙТА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на търговеца: АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 92
  3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. „Марагидик“ 10Б /партер/
  4. Вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията: ЕИК 175105614
  5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящите Общи условия се прилагат за регулиране на отношенията между АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, наричано, по-долу ТЪРГОВЕЦ, и потребителите на уебсайт adventurenetbg.com.

Общите условия уреждат:

-общите условия за ползване на уебсайт adventurenetbg.com, правата и задълженията на потребителите и Търговеца;

-общите условия за ползване на услугите, запазени през уебсайт adventurenetbg.com, правата и задълженията на потребителите и Търговеца.

С използването на платформата потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, приемат ги и се съгласяват да ги спазват.

Неразделна част от Общите условия е политиката за защита на личните данни на АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЕБ САЙТА

Уебсайтът adventurenetbg.com предоставя на потребителите различно съдържание в това число, но не само, описание на предлаганите от Търговеца услуги, снимки, видеоматериали, възможност за отправяне на запитване и запазване на услуги чрез онлайн форма, абониране за информационен бюлетин, възможност за отзиви и коментари и други.

Уебсайтът е достъпен за посещения и преглед от всички потребители, които имат достъп до интернет през съответното устройство.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, предлагани от АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД

Уебсайтът представлява продуктов каталог на предлаганите от Търговеца услуги. В това число, но не само, рафтинг, каякинг, организиране на тиймбилдинги, приключенски летни и зимни детски лагери, трекинг, планинско колоездене, конна езда и други.

Потребителите имат възможност да разглеждат и да се информират за предлаганите от Търговеца услуги.

Към всяка предлагана услуга е налично нейно описание, цена, място и период на провеждане, какво е и не е включено в цената, както и всички други относими обстоятелства. Моля запознайте с условията за ползване на всяка услуга преди запазването и използването й.

Част от услугите се изпълняват след попълване на декларация за доброволно участие и сключване на застраховка.

Договорният език е български и договорът се сключва на български език.

Част от услугите подлежат на изпълнение, само ако се събере група от минимален брой хора – като това изрично е посочено в описанието на услугата, достъпно на уебсайта.

С оглед спецификата на предлаганите от Търговеца услуги, част от тях се изпълняват само през определен период от годината, който е посочен  в описанието на услугите, налично на уебсайта.

Търговецът има право да откаже изпълнението на услугата в уговорения срок ако изпълнението е невъзможно по независещи от търговеца причини, например: форсмажорни обстоятелства, метеорологични условия, забрана от държавни органи и т.н.

Търговецът има право да откаже изпълнението на запазена услуга в уговорения срок ако няма събрана група от минимален брой хора, необходима за изпълнение на услугата съгласно обявените на уебсайта условия.

Потребителите могат да направят резервация за нова дата за изпълнение на услугата или да сменят услугата с друга след допълнително заплащане.

VI. ЗАПИТВАНЕ ЗА УСЛУГА

Потребителите могат да отправят запитване за услуга през онлайн формата за запитване, достъпна на уебсайта.

За да изпратят запитване потребителите следва да въведат най-малко своя email, име и телефон. В полето за свободен текст потребителите имат възможност да поставят въпроси, да споделят плановете си, идеи, размер на групата и други относими обстоятелства.

След изпращане на запитването, потребителите получават email с потвърждение на направената резервация и/или уточняващи въпроси.

Договор за конкретна услуга между Търговеца и потребител се сключва след размяна на кореспонденция по email и/или разговор по телефона, посещение на място в офиса на дружеството или по друг начин, чрез който по взаимно съгласие са уговорени всички допълнителни условия за изпълнение на услугата като: дата на изпълнение, срок на изпълнение, начин и срок на плащане, допълнителни обстоятелства и услуги и т.н.

VII. ЦЕНА, НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ

Всички обявени на сайта цени са в български лева с включен ДДС.

За потвърждаване на направена резервация се изисква заплащане на капаро в размер на 50% от стойността на услугата. Заплащането на капаро може да се извърши по банков път или на място в офис на Търговеца. Доплащане за услугата се извършва на място, в деня на провеждане/стартиране на услугата. По желание на клиента цялата стойност на услугата може да бъде заплатена предварително. При поискване Търговецът може да издаде фактура за ползваната услуга.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи от съдържанието на уебсайта, в това число, но не само, текстове, снимки, видеоматериали, начин на подреждане на текста и снимките, софтуерни програми, уебдизайн и други, са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговската марка и географските означения и другото приложимо законодателство.

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД си запазва всички права на интелектуална собственост върху цялото съдържание на уебсайта.

Потребителите са длъжни да използват уебсайта и неговото съдържание само по тяхното предназначение и за лично нетърговско ползване.

Забранено е използването, изменението, копирането, възпроизвеждането, публичното показване, на част или на цялото съдържание на уебсайта в това число, но не само, снимки, видеоматериали, изображения, текстове и/или други елементи без изричното писмено съгласие на АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД. Забранено е премахването на логото и принадлежността на друго право на интелектуална собственост на АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД от снимки, видеоматериали, съдържание, текст и/или всякакви други елементи от уебсайта.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

– При попълване на формите за запитване и запазване на услуга потребителите се длъжни да въвеждат вярна и точна информация.

– Потребителите се задължават да заплатят цената на услугата по договорения начин и в указания от Търговеца срок.

– Потребителите са длъжни да се явят на място в уговорения ден и час за изпълнение на поръчаната услуга.

– Потребителите са длъжни да използват уебсайта добросъвестно и по предназначение.

– Потребителите сами осигуряват необходимите устройства и достъп до интернет за ползване на уебсайта.

– Потребителите имат право да разглеждат съдържанието на уебсайта и предлаганите от Търговеца услуги, да се информират за тяхното изпълнение, съдържание, цена, срокове, начин на плащане и всички други относими обстоятелства.

– Потребителите нямат право да ползват уебсайта за незаконни цели или за такива, които са забранени и/или противоречат на настоящите общи условия, действащото законодателство, добрите нрави и Интернет етиката.

– При използване на уебсайта потребителите се задължават да не използват всякакъв вид софтуер в това число, но не само, скриптове или сходни технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите потребители, както и да не зареждат, изпращат, разпространяват или използват по какъвто и да било начин софтуер, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват или нарушават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер;

– Потребителите се задължават да обезщетят Търговеца, неговите подизпълнители  и всички трети лица и да ги освободят от отговорност за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, изпращал или разпространявал по всякакъв начин чрез този уебсайт в нарушение на закона, настоящите Общи условия и добрите нрави.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът е длъжен да предостави услугата в уговорения срок.

Търговецът има право да получи плащане за запазената от потребителя услуга.

Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите ползват този уебсайт.

Търговецът има право да променя съдържанието на уебсайта и предлаганите услуги по всяко време по свое усмотрение, при промяна на стопанската си политика, изменение на предлаганите услуги и техните условия, промяна в приложимото законодателство или други обстоятелства.

Търговецът има право временно да спира или преустановява достъпа до уебсайта за извършване на профилактика, отстраняване на повреди, поради технически и/или други причини.

Търговецът има право по своя преценка и без предупреждение временно да спре, или изцяло да преустанови достъпа до уебсайта на всички потребители, които с действията или бездействията нарушават настоящите Общи условия, добрите нрави, Интернет етиката и/или другото приложимо законодателство.

Търговецът има право по своя преценка и без предупреждение временно да преустанови или изцяло да спре достъпа до уебсайта на всички потребители, които са предоставили неверни лични данни при отправяне на запитване/запазване на услуга, закупуване на ваучер и/или сключване на договор за услуги.

XI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Търговецът  не носи отговорност спрямо потребителите и/или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането или ограничаването на услугите, изтриването, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на всякакви материали и съобщения, които са станали достъпни чрез този уебсайт.

Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или други съоръжения, или за загуба на данни, които са в пряка или непряка връзка с материали, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин чрез този уебсайт.

Търговецът  не носи отговорност за действия на потребители и/или трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

Търговецът не носи отговорност и не гарантира постоянната работа на уебсайта без грешка, както и че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъснат, навременен и/или че на платформата не са налични вируси, грешки, неточности или друго сходно съдържание.

Търговецът не носи каквото и да било отговорност за всякакви директни, индиректни, случайни, първични или вторични вреди, загуба на информация, причинени от и/или свързани с употребата/невъзможността за употреба на уебсайта или за информацията, софтуера и услугите, получени през този уебсайт.

XII. ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Този уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Наличието на такива линкове не означава, че Търговецът приема материалите и/или услугите, достъпни на тези сайтове. Търговецът не носи каквато и да било отговорност относно тяхното съдържание, възможност за ползване и/или обработване на лични данни. Моля запознайте с техните условия за ползване и политики за личните данни.

XIII. ВАУЧЕРИ

Потребителите имат възможност да поръчат ваучер за ползване от трето лице. Ваучери могат да бъдат поръчани на място в офиса на дружеството или може да бъде направена поръчка за изпращане на ваучера с куриер.

Ваучери могат да бъдат закупени за всяка услуга.

Ваучерите имат срок на валидност 1 година като след това могат да бъдат презаверявани.

Услугата на ваучера може да бъде заменена с друга по желание на клиента. В случай, че паричната стойност на новата услуга е различна – страните трябва да се договорят за доплащане/обезщетение. Ваучерите не могат да бъдат заменени с паричната им стойност.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, който обработва и съхранява лични данни в съотвествие с изискванията на действащото законодателство. За повече подробности, моля запознайте се с нашата Политика за защита на личните данни.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Търговецът има право да прави изменения в настоящите общи условия по всяко време, при промяна на стопанската си политика, изменение в предлаганите от Търговеца услуги и техните условия, промяна в действащото законодателство и/или нормативните изисквания към предоставените услуги.

Новите общи условия влизат в сила от датата на публикуването им в уебсайта.

Ако потребителите продължат да използват уебсайта и услугите на Търговеца, се счита, че те са приели и са се съгласили с новите общи условия. В случай, че потребителите не са съгласни с направените изменения, същите могат да преустановяват ползването на уебсайта.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При възникване на спор страните го разрешават чрез взаимни отстъпки и в дух на добра воля, а при непостигане на съгласие спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния български съд по седалището и адреса на управление на Търговеца. Към съдържанието на настоящите Общи условия и предлаганите от Търговеца услуги се прилага действащото българско законодателство.