лято 2024

0
Количка
Количката е празна.

Настоящата политика за личните данни има цел да Ви запознае с това какви лични данни обработваме, когато ползвате нашия уебсайт и/или предлаганите от нас услуги, с каква цел ги обработваме, как ги съхраняваме и какви мерки за защита на Вашите данни сме предприели. Наред с това по-долу ще намерите информация за Вашите права във връзка с обработването на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни /изм. ДВ брой 17 от 26.02.2019г./ и начина, по който може да ги упражните.

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 и осъществява дейността по обработване на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни /изм. ДВ брой 17 от 26.02.2019г./ и действащото законодателство.  С оглед на това, Ние от АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, разбираме колко важна е сигурността на личните Ви данни и затова сме предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни в най-пълна степен.

По всички въпроси, касаещи защитата на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: privacy@adventurenetbg.com

 

Данни за администратора на лични данни:

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, ЕИК 175105614

Със седалище и адрес на управление:

гр. София, район Оборище, ул. Оборище 92

Представлявано от Емилия Бегунова

 

1. Определения:

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

4) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

5) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

6) „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Категории субекти на данните

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася за следните лица:

–  лица, които ползват или биха желали да ползват услугите на АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД;

– лица, които посещават и разглеждат уебсайта;

–  лица, които използват подаръчни ваучери;

– лица, които изпращат запитване/запазване на услуга през онлайн формата за запитване/запазване на услуга;

– лица, които са абонирани за информационния бюлетин;

По-долу всички субекти на данни могат да бъдат наричани „Вие“

3. Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме /цел/?

– Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме, когато посещавате и разглеждате нашия сайт?

Нашият сайт предоставя възможност за преглед на различно съдържание в това число, но не само, снимки, видеоматериали, информация за услугите ни, рекламни материали и други. Когато посещавате нашия уебсайт ние може да записваме дата и час на посещение, IP адрес, информация за браузър и устройство, операционна система, предпочитания за езика и URL адрес, от който потребителят е стигнал до нашия сайт. Тази информация се събира автоматично и от нея не може да се разкрият потребителите, Посочените данни са ни необходими с цел подобряване съдържанието на нашия уебсайт, поддържане на неговата функционалност и за статистически цели.

– Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме, когато ни изпратите запитване през онлайн формата на нашия сайт?

Чрез интерфейса на нашия уебсайт имате възможност да отправите запитване за услуга като попълните съответната форма. При изпращане на запитване Вие следва да ни предоставите Вашия email, име и телефон. Посочените лични данни са ни необходими, за да можем да осъществим контакт с Вас, и това е нашия легитимен интерес за обработване на личните данни. В случай, че след изпращане на запитването към нас, Вие не си поръчате от нашите услуги, и ако нямаме друго правно основание за съхранение и обработване на Вашите лични данни, те ще бъдат изтрити или унищожени по друг подходящ начин в кратки срокове.

В полето за свободен текст имате възможност да поставите въпроси, да ни разкажете за Вашите планове, идеи, размер на групата и други. В това поле моля не пишете и не ни предоставяйте други Ваши и/или на трети лица лични данни, освен ако такива изрично не са необходими. В случай, че ни предоставите такива данни и ако нямаме правно основание за обработването им, те няма да бъдат запазени от нас. Моля да имате предвид, че може да запазим копия от разменената между нас кореспонденция, ако между нас бъде сключен договор, с цел доказване сключването и изпълнението му.

-Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме, когато използвате нашите услуги?

На нашия сайт може да откриете подробна информация за всички видове услуги, които предлагаме в това число но не само рафтинг, каякинг, организираме на тиймбилдинги, приключенски летни и зимни детски лагери, трекинг, планинско колоездене, конна езда и други.

Моля преди да запазите и/или ползвате услуга запознайте се подробно с описанието и условията за ползване на избраната от Вас услуга, публикувано и достъпно за преглед в раздела за съответната услуга на нашия уебсайт.

Нашите услуги могат да бъдат поръчани и запазени по няколко начина:  на място в нашия офис, през нашия уебсайт, по електронен път на нашия email или по телефон.

При използване на нашите услуги ние събираме и обработваме следните категории Ваши лични данни: три имена, телефон и email. Посочените лични данни са ни необходими за осъществяване на нашата дейност и за отчетност съгласно приложимото законодателство.

Във връзка с изпълнение на някои от нашите услуги и с цел гарантиране на Вашата безопасност е необходимо да бъде сключена застраховка. С цел сключването й трябва да ни предоставите Вашето ЕГН /за български граждани/ или дата на раждане  /за лица, които не са български граждани/.

В определени случаи /например, когато избраната от Вас услуга включва пътуване и настаняване в чужбина и други/ е необходимо да ни предоставите и данни от личната Ви карта и/или паспорт, дата и място на раждане и постоянен адрес.

Възможно е с оглед на конкретната избрана от Вас услуга да Ви поискаме и да съберем допълнителни лични данни, свързани с Вашата физическа идентичност, като например ръст, килограми и/или номер на обувки. Посочените данни са необходими за изпълнение на сключения между нас договор за услуга и с цел да Ви предоставим необходимата екипировка за съответното преживяване и да гарантираме Вашата безопасност

Във връзка с изпълнението на някои услуги предлагаме допълнителна възможност, в случай, че желаете, поръчка на видеозапис на преживяването и изготвяне на снимков материал.

Част от услугите, които предлагаме, са предназначени за използване от деца със съгласието на техните родители или настойници/попечители. В този случай, ще са необходими три имена и ЕГН на детето и родителя или настойника/попечителя и декларация-съгласие. Във връзка с тези услуги може да съберем и данни относно здравословното състояние на децата като специфични заболявания, алергии, прием на лекарства, хранителен режим или други относими обстоятелства. С цел предоставяне на необходимата екипировка ще са ни необходими още ръст и номер на обувки.

При извършване на плащане и издаване на фактура ние използваме Вашите имена за счетоводни цели. Фактурите се съхраняват съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството.

Горепосочените лични данни са ни необходими във връзка с нашата дейност и за да можем да изпълним задълженията си към Вас по сключения договор за услуга. Без тези лични данни ние не бихме могли да осъществим контакт с Вас и да сключим и изпълним договора за услуга.

След изпълнение на договора ние съхраняваме Вашите лични данни с оглед на легитимния ни интерес от установяване, упражняване и защитата на правни претенции от Вас и/или трети лица, съдебни и/или извънсъдебни оплаквания от предоставената услуга и т.н., както и/или за изпълнение на законовите ни задължения. В случай на възникнал спор и/или за изпълнение на наше законово задължение ние може да съхраняваме данните Ви или само част от тях до приключване съдебното производство по спора или изпълнение на приложимите законови изисквания.

-Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме, когато поръчвате ваучер за подарък на трето лице:

Предоставяме Ви възможност да поръчате ваучер за ползване от трето лице. Ваучери може да поръчате на място в нашия офис или да се свържете с нас, за да Ви го изпратим по куриер. За да направите поръчка на ваучер Вие следва да ни предоставите следните лични данни:

  • Три имена, телефон и email на лицето, което поръчва ваучера
  • Три имена на лицето, което ще ползва ваучера
  • Адрес за доставка

Посочените лични данни са ни необходими, за да можем да сключим и изпълним договорa с Вас като изготвим и изпратим ваучера на посочения адрес. Без тях ние не бихме могли да изпълним договора и да Ви предоставим ваучера.

След изпълнение на договора ние съхраняваме Вашите лични данни с оглед на легитимния ни интерес от установяване, упражняване и защитата на правни претенции от Вас и/или трети лица, съдебни и/или извънсъдебни оплаквания от предоставената услуга и т.н., както и/или за изпълнение на законовите ни задължения. В случай на възникнал спор и/или за изпълнение на наше законово задължение ние може да съхраняваме данните Ви или само част от тях до приключване съдебното производство по спора или изпълнение на приложимите законови изисквания.

-Какви лични данни обработваме и за какво ги използваме, когато се абонирате за нашия информационен бюлетин?

През нашия уебсайт имате възможност да се абонирате за получаване на информационен бюлетин. За да се абонирате е необходимо да ни предоставите Вашия електронен адрес. В този случай, ние обработваме Вашия електронен адрес на основание даденото от Вас съгласие. В тази връзка ние може да съхраняваме доказателство за  даденото съгласие, както и доказателство за оттеглянето му. Вие имате право да оттеглите даденото съгласие и да се откажете от получаването на информационен бюлетин за в бъдеще като изпратите email на privacy@adventurenetbg.com. След като се откажете от получаването на информационния бюлетин и ако нямаме друго правно основание за обработване на Вашите лични данни, те ще бъдат изтрити или унищожени по друг подходящ начин.

4. Правно основание за обработка на личните данни

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на следните правни основания:

1.Сключения между нас договор

2.Легитимният ни интерес да извършваме нашите услуги и да осъществяваме контакт с Вас

  1. Легитимният ни интерес да поддържаме работата на нашия уебсайт, да подобряваме съдържанието му и възможностите за връзка с нашите клиенти

4.За да изпълним наши законови задължения съгласно приложимото законодателство в това число, но не само, Закона за счетоводството, Закона за ДДС, Закона за туризма и т.н.

5.Вашето съгласие, когато се абонирате за нашия бюлетин

5. Период на съхранение за личните данни

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство, и в зависимост от целта, за която са събрани. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

6. Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните данни

С настоящата политика искаме да Ви уведомим, че АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД не предоставя Вашите лични данни на трети страни, освен в посочените по-долу случаи. Предоставянето на Вашите данни на изброените трети лица е необходимо за изпълнение на наши законови задължения и/или е строго свързано с предоставянето на нашите услуги.

Ние може да предоставим данните Ви или част от тях на компетентните държавни органи и институции в това число НАП, НОИ и други, когато това се изисква от приложимото законодателство и в съответствие с определеното в него.

Вашите лични данни или част от тях могат да бъдат предоставени на нашите подизпълнители и партньори за изпълнение на услугите ни. С всички подизпълнители и партньори ние имаме сключени договори, за да можем да гарантираме, че те обработват личните Ви данни законосъобразно.

Вашите лични данни или част от тях могат да бъдат предоставени на застрахователни дружества, с оглед сключване на застраховка за ползване на някои от нашите услуги.

Наред с това, достъп до Ваши лични данни  в минимален обем и само за изпълнение на възложените задачи може да бъде предоставен и на нашите адвокати, счетоводители, програмисти и други.

Посочените физически и юридически лица представляват наши обработващи лични данни и са поели ангажимент към нас да осигурят адекватно ниво на защита на Вашите лични данни в съотвествие с приложимото законодателство.

7. Връзки към трети страни

На нашия уебсайт е възможно да се намират линкове към услуги и/или сайтове на трети страни. Моля да имате предвид, че всички такива услуги и/или уебсайтове, не са предмет на уреждане от настоящата политика за защита на личните данни. След като напуснете нашия уебсайт чрез някой от тези линкове ние не носим отговорност за съхраняването и обработката на личните Ви данни от третите страни. Моля запознайте с политиката за поверителност на съответния уебсайт.

8. Вашите Права

Като субекти на личните данни и съгласно Регламент (ЕО) № 2016/679 Вие имате право на достъп до Вашите данни по всяко време и право на информация за целите на обработването, както и право да поискате коригирането и/или блокирането им, ако данните са неточни или непълни.

Наред с това, Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на личните данни. В случай, че нямаме друго основание за обработване на Вашите лични данни, те ще бъдат изтрити или унищожени по друг подходящ начин. В този случай е възможно да съхраняваме доказателство за даденото от Вас съгласие и за оттеглянето му с цел доказване на законосъобразност на обработването по време на даденото съгласие.

В рамките на закона и при определени предпоставки Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити /“да бъдете забравени“/ като ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне. Това може да стане например когато:

-Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

-В случай, че сте оттеглили съгласието си, въз основа на което се обработват личните Ви данни;

-Ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

-В случай, че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

-Личните данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на приложимо спрямо администратора правно задължение;

-Други случаи, предвидени в приложимото законодателство;

 

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраняване Вашите лични данни и/или например съхраняването им е необходимо за установяване, упражняване и защитата на правни претенции.  В тези хипотези няма да е възможно да изтрием личните Ви данни от нашите системи.

В допълнение към гореизложеното имате право на ограничаване обработването на лични данни за определен период от време и при определени законоустановени условия; право на преносимост на лични данни към друг администратор, когато обработването се извършва по автоматизиран начин и е въз основа на съгласие или договорно задължение; и право на възражение срещу обработването.

Горепосочените права могат да бъдат упражнени чрез писмено заявление, адресирано до АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, и изпратено на следния електронен адрес: privacy@adventurenetbg.com или на адреса на седалището и адреса на управление на дружеството.

Писменото заявление следва да съдържа:

  • Име, адрес, ЕГН или дата на раждане на чужденец;
  • Описание на искането;
  • Предпочитане форма за получаване на информацията;
  • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

След като получим Вашето заявление, може да изискваме от Вас да се легитимирате надлежно, с цел защита на личните Ви данни от неправомерен достъп.

9. Сигурност на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на личните Ви данни, ние от АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, прилагаме подходящи правни, технически и организационни мерки срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни /изм. ДВ брой 17 от 26.02.2019г./. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни ние използваме допълнителни механизми за защита като криптиране на данни, сигурност на сървъри и т.н. Създали сме вътрешни правила за обработка и съхранение на лични данни, с които са запознати всички наши служители.

10. Изменения

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана при необходимост и/или за да бъде в съотвествие с действащото законодателство в областта на личните данни. Новата Политика за личните данни се прилага от датата на публикуването й на нашия уебсайт. В случай, че продължите да използвате нашия сайт и/или услуги, ще приемем, че сте съгласни с новата Политика. Съветваме Ви да проверявате редовно политиката с оглед евентуални изменения в нейното съдържание.

11. Контакти

Ако имате въпроси или някакви притеснения относно начина, по който се обработват и съхраняват Вашите лични данни или искате да подадете жалба във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни, може се свържете с нас:

 

АДВЕНЧЪР НЕТ ЕООД, ЕИК 175105614

Със седалище и адрес на управление:

гр. София, район Оборище, ул. Оборище 92

Представлявано от Емилия Бегунова

email: privacy@adventurenetbg.com

 

Ако не  сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че обработваме Вашите лични данни в нарушение на закона, може да се обърнете към компетентния надзорен орган по защита на личните данни или към Административен съд – София град.

 

Надзорен орган по защита на личните данни в Република България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

email: kzld@cpdp.bg