пролет/лято 2024

0
Количка
Количката е празна.

Кресненското дефиле и невероятната му природа

Образуван в следствие влиянието на река Струма, 17 километровият пролом се намира в югозападна България. Там именно се намира и най–северната граница на идващото от юг влияние на Средиземно море, пресичаща се с традиционния за България умерен климатичен пояс. Именно и на този факт се дължи неимоверното разнообразие на животински и растителни видове в района, много от които са редки и застрашени. Голяма част от тях намират мястото си в Червената книга на България и на света, имайки предвид, че са типични само за този малък участък.
За района е известно още, че е пресичан от миграционния поток на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и от известен още от древността поток на птици.
Уникалното разположение, което споменахме вече благоприятства за разпространението на видове типични предимно за Средиземноморския климат на територията на България.

Природата на Кресненското дефиле 

Кресненското дефиле е една от най-богатите на диви растения и животни територии в България, част от мрежите „Натура 2000“, КОРИНЕ и важна орнитологична зона според Birdlife International. То е разположено на границата на средиземноморската и средноевропейската природни зони, поради което живият свят тук е удивително богат. В него се срещат редки за България и защитени от закона растения и животни. Много от тях са от европейско и световно природозащитно значение. Там са и най-важните места в България за опазването на горите от дървовидна хвойна (тиса) и чинар. Според Директивата за природните местообитания на Европейския съюз тези два вида гори са застрашени от унищожаване и всяка страна член на съюза трябва да вземе специални мерки за тяхната защита. Понастоящем в района са обявени няколко малки защитени територии: резервата “Тисата”, защитена местност “Моравска”, природна забележителност “Мело” и др.
Освен това представители на животинския свят от семейството на бозайниците са 58 вида, които включват мечка, вълк, видра, белка, благороден елен, дива котка и др. Познати са 17 вида прилепи, както и огромно разнообразие от влечуги и земноводни, а от птиците са срещнати 147 вида.

Освен богато био разнообразие, Кресненското дефиле предлага и множество възможности за практикуване на спорт и активно време сред уникалната природа на района. Най-познат и популярен е, разбира се, рафтингът и каякингът по Струма – занимание, което от години става все по-популярно и привлича стотици хора да опитат вкуса на реката. Рафтингът може да се комбинира с каньонинг по водопада в село Влахи. По поречието на Струма има и множество пещерни галерии, подходящи за проучване. В района има и множество маршрути, подходящи за пешеходен и вело туризъм. Вариантите са с продължителност от няколко часа, достигащи в природни забележителности в близост до Кресна, до целодневни преходи, свързващи се с маршрути в Пирин. В допълнение, след изморителен ден по пътеките или в лодките, около Кресна има няколко минерални басейни – в близост до село Ощава, които с малко повече късмет ще са само за вас.

Имате въпрос?

Попитайте ни!

+359 888 889 371